Saturday, April 30, 2016

I HATE U

I really hate u..
U make me waiting..

I hate u..
U make me missing u..
And u really missing..

I hate u so much!!
U make me me feel what I feel right now

I hate u LANUN!!!